Jaarverslag 2020

Inleiding

Onderstaand het verslag van het jaar 2020 van Stichting Voedselbank Geldrop-Mierlo (in dit verslag verder te omschrijven als VB). In de analen van de VB zal 2020 terug te vinden zijn als zeer gecompliceerd. Desondanks werden per 31 december 2020 voedselpakketten verstrekt aan 92 huishoudens/personen. Dit was een stijging t.o.v. 2019 van ruim 50%.

Corona

In januari 2020 werd dit virus voor het eerst geïdentificeerd in de Chinese miljoenenstad Wuhan. In de maanden daarna raakten wereldwijd miljoenen mensen besmet. Ook in Nederland vond een uitbraak plaats en raakten vele besmet met het SARS-CoV-2 (COVID-19) dat sinds 11 maart 2020 door de WHO wordt erkend als pandemie.

Op 12 maart nam de Nederlandse regering een aantal maatregelen waarbij voor iedereen gold: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen werden in heel Nederland afgelast. Gesloten werden ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters en sportclubs. Opgeroepen werd zoveel mogelijk thuis te werken. Reizen naar het buitenland werd ten stelligste ontraden.
Zondag 15 maart nam het kabinet aanvullende maatregelen. Scholen en kinderdagverblijven werden gesloten. Hetzelfde gold voor eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs. Het maatschappelijke leven kwam niet alleen Nederland, maar in een aanzienlijk deel van de wereld grotendeels tot stilstand. Een recessie diende zich aan, mensen verloren hun werk en kwamen daardoor in de problemen.
Een golf van nieuwe aanmeldingen bereikten de voedselbanken in heel Nederland. Door welke omstandigheden dan ook, konden een aantal voedselbanken deze vraag niet aan en sloten hun deuren. Sommige gemeenten gaven hun bewoners, in plaats van hulp door een voedselbank, bonnen waardoor men niet helemaal in de steek werd gelaten.

Doelen 2020

De doelstelling van de VB is het verstrekken van voedselpakketten als noodhulp
aan mensen in Geldrop, Mierlo en Heeze, die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen.
De doelen die in 2019 golden bleven in 2020 overeind:

 • Cliënten doorverwijzen naar de diverse sociaal-maatschappelijke organisaties om zo snel mogelijk uit de voor hen moeilijke situatie te komen.
 • Het op peil houden, dan wel verbeteren van de processen die de uitdeling op donderdagmiddag mogelijk maken.
 • Het blijven deelnemen aan contacten in de informele zorg binnen Geldrop-Mierlo om zo externe partijen van onze doelstellingen te overtuigen (denk hierbij o.a. aan het Armoedeplatform van de gemeente). Ook rondleidingen binnen het gebouw van de voedselbank behoort tot het bevorderen van onze contacten.
 • Het op peil houden, dan wel verbeteren van onze relaties met de diverse toeleveranciers en begunstigers waardoor wij kunnen blijven beschikken over voldoende sponsoren.

Naast de doelen die gememoreerd golden in 2019 werd al snel duidelijk dat in 2020 aan deze lijst een nieuw doel moest worden toegevoegd, te weten zoeken naar een oplossing waardoor de cliënten als vanouds geholpen konden worden. De 1 meter 50 regeling maakten echter “als vanouds” in het pand van de voedselbank zelf onmogelijk.

 Nieuwe voedselbankwagen

Om continuering van uitdelen toch te kunnen waarborgen moesten de cliënten buiten de Voedselbank worden opgevangen. De pieken in de toeloop op donderdagmiddag werden opgevangen door het uitdelen van het voedselpakket in te delen maar vaste tijden.

Daarnaast werd een ‘partytent’ (foto: studio040) geplaatst zodat de levensmiddelen en de cliënten een beetje tegen weersinvloeden konden worden beschermd.

Locatie

De VB is gevestigd aan de Industriepark 6 te Geldrop waar ook de uitgifte van de voedselpakketten plaats vindt. Deze locatie die sinds 2014 wordt gebruikt voldeed tot begin 2020. De in het begin van het jaar oplopende recessie zorgde voor een reeks van aanmeldingen. Iedereen die zich aanmeldde werd geholpen. Intakegesprekken werden niet meer gevoerd. Ook aanmeldingen via gemeente en bewindvoering werden zonder deze aanmeldingen te controleren geaccepteerd. Het devies werd nu uitsluitend HELPEN. Het pand aan de industriepark dreigde door deze grote toeloop en de daaraan gepaard gaande toenemende werkzaamheden uit zijn voegen te barsten.
In april 2020 werd voor uitbreiding contact gezocht met de gemeente Geldrop-
Mierlo. Plannen en tekeningen werden uitgewerkt en besproken. Na diverse malen overleg werd in de raadsvergadering van december fiat voor de bouw gegeven en de finananciering daarvan goedgekeurd

Dank

Speciaal in dit moeilijke jaar is er veel reden tot dankbaarheid. Een rangorde in hulpverlening kan en mag daarom ook niet genoemd worden. Een uitzondering die echter toch gemaakt moet worden zijn de hulpverleners van het Rode Kruis, die gedurende een groot deel van de coronaperiode een helpende hand verleenden bij het uitdelen van de voedselpakketten.
Daarnaast danken wij natuurlijk alle leveranciers, denk hierbij aan de levensmiddelenbranche, diverse bakkerijen, tuinderijen en agrarische bedrijven, donateurs en alle inwoners van de gemeente Geldrop-Mierlo die ook in 2020 de VB een warm hart toedroegen.
Verder moeten genoemd worden al onze vrijwilligers. Zonder hun inzet zou de VB geen mogelijkheden hebben tot het uitvoeren haar taak. Daarnaast mag ook zeker genoemd worden het bestuur. Zij zijn continue beschikbaar voor het geven van adviezen en het uitvoeren van taken waar het dagelijks bestuur niet tot in staat is. Ook onze chauffeurs die elke week trouw hun ritten voltooien en daardoor meehelpen de voedseluitgifte op peil te houden.
Verder is er een vorm van dankbaarheid het steeds betere contact met bewindvoerders, de afdeling schulphulp van de gemeente en vluchtelingenwerk en ook de samenwerking met Voedselbank Waalre loopt steeds beter. Verschillende afspraken zijn met hen gemaakt die in 2020 naar tevredenheid werden nageleefd.

Beleid

Ondanks alle inspanningen die het bestuur zich getroost hebben zijn zij ervan overtuigd dat niet alle huishoudens die hiervoor in aanmerking komen gebruik maken van de voorzieningen die Voedselbank Geldrop-Mierlo te bieden heeft. Ook in 2020 zullen pogingen gedaan worden deze voorzieningen onder de aandacht te brengen van potentiele cliënten en doorverwijzende instanties.
In het kader van de landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland wordt de aandacht gevraagd voor het vergroten van de bekendheid in de vorm van het project “onder de radar”.
Aanknopingspunten met de lokale praktijk lijken door dit project van niet te onderschatte waarde. Een aantal aspecten uit het beleid dienen apart te worden genoemd:

 • Communicatie
  De VB heeft een eigen website waarop alle nieuws gepubliceerd zou moeten. Afspraken lopen om de website in 2020 in zijn geheel te vernieuwen.
 • Voedselveiligheid
  Binnen de VB wordt gewerkt steeds volgens de werkwijze die beschreven is in het “Handboek voedselveiligheid” gepubliceerd daar Voedselbanken Nederland.
 • Houdbaarheidsdatum
  Er is een streng toezicht op die producten die de houdbaarheidsdatum dreigen te gaan overschrijden. Cliënten worden attent gemaakt op diverse affiches die aangeven welke producten en hoelang overschrijding van de houdbaarheidsdatum aan deze producten geen afbreuk doet. Genoemde affiches hangen op opvallende plaatsen door het gebouw verspreid.

Cliënten

Het aantal zelfstandige en huishoudens die in 2020 een beroep deden op Voedselbank Geldrop-Mierlo onderging een zichtbare stijging ten opzichte van 2019. Per 1 januari 2020 bedroeg dit aantal huishoudens 60 stuks, per 31 december 2020 hielp de VB 92 huishoudens, een stijging van bijna 80 %.
Deze 92 huishoudens kunnen onderverdeeld in: gezinnen met of zonder kinderen, eenpersoonshuishouden met of zonder kinderen en vrijgezellen. Het deel vrijgezellen daarvan is becijferd op 40%.

Jaarverslag 2020 Voedselbank grafiek

In totaal hebben zich in 2020 79 huishoudens aangemeld, 47 daarvan lieten al
spoedig verstek gaan. Met name in de periode mei/juni, aan het eind van de eerste golf besmettingen met het coronavirus, liep het aantal sterk terug. Bij
de toen uitgevoerde controle van de inkomens bleek bovendien dat het inkomen van een aantal aanvragers (soms zelfs ver) boven de norm uitkwam.

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning door de voedselbank hanteerde Voedselbank Nederland in het jaar 2020 voor een eenpersoons huishouding een norm van € 230,00. Dit is het maximum besteedbaar dat overblijft na aftrek van alle kosten. Voor elke huisgenoot extra wordt bij dit bedrag € 95,00 opgeteld.

Managen van middelen

Wekelijks worden goederen met de koelwagen opgehaald bij het distributiecentrum in Eindhoven. Daarnaast zijn er vaste afspraken met leveranciers zoals eerder genoemd, die moeten worden opgehaald. De conditie van deze koelwagen was van dien aard dat er naar een nieuwe wagen moest worden uitgekeken. Dank zij o.a. een forse subsidie van Voedselbank Nederland kon in oktober een nieuwe koelwagen in gebruik worden genomen.
Naast contacten met onze leveranciers leveren ook winkel- en andere acties, gericht op de inwoners van Geldrop, voedsel op. Als een welkome aanvulling van onze bestaande voorraad mag worden gezien de winkelvoorraad van de AH vestiging aan de Eindhovenseweg te Geldrop die, wegens verbouwing, op 28 maart werd overgedragen aan onze voedselbank.

Ook werd de Albert Heijn vestiging in de Kruisstraat te Eindhoven gesloten wegens een verbouwing. Wederom werden wij uitgenodigd de winkelvoorraad te komen ophalen. Onze speciale dank hiervoor.
Namens de VB Geldrop-Mierlo is de voorzitter van de VB de spreekbuis naar de van de gemeente waarmee een uitstekende verstandhouding is opgebouwd.

Helaas waren zijn er ook wat minpunten te noemen. De activiteiten (met steun van de gemeente en andere weldoeners) rond de kermis en kerstperiode waarin een ijsbaan werd gelegd gingen niet door. En ook de jaarlijkse Sinterklaas actie waarbij dankzij de vele giften de ouders van alle kinderen tot 18 jaar een aantal cadeautjes mogen uitkiezen, alsmede de kerstactie dreigden niet door te gaan. Besloten werd vooraf pakjes te maken waardoor de sfeer niet gelijk aan andere was, maar waaruit ook bleek dat zelfs in deze tijd de kinderen niet werden vergeten.

Managen van processen

Voedselveiligheid

Vanuit voedselbanken Nederland worden alle voedselbanken begeleid in het veilig verwerken van het voedsel dat geleverd wordt aan de VB. Stichting Voedselbank Geldrop-Mierlo is er trots evenals in voorafgaande jaren in dit kader het Groen Certificaat hebben ontvangen.

Verpakken en ompakken

Indien nodig proportioneert de VB grootverpakkingen, echter geen vers vlees, vis, kip e.d. De VB verpakt zelf ook geen verse vleeswaren. Ontvangen verpakte vleesproducten worden uitgedeeld door een team dat per cliënt bekijkt hoe de grote en de samenstelling van dit gezin is.

Afval en schoonmaak

Afval wordt gescheiden en na elke uitdeling aangeboden aan de milieustraat. Dit geldt tevens voor producten die wegens ontdooiing ongeschikt voor consumptie zijn geworden. Dit geldt b.v. voor restanten vlees, brood, groente en fruit.
Wekelijks wordt het pand door de vrijwilligers gereinigd volgens de normen vermeld in de Algemene Levensmiddelen Verordening (ALV) geldend voor de gehele Europese Unie.

Vrijwilligers

Naast de al eerder genoemde hulp van het Rode Kruis kan de VB kan gedurende het hele jaar een beroep doen op een groot aantal vrijwilligers en vrijwilligsters. En zoals ook eerder al vermeld gaat onze dank gaat uit naar hen, die vaak onder moeilijke omstandigheden en vreemde tijden zich hebben ingespannen om onze cliënten wekelijks te voorzien van een goed gevuld voedselpakket.

Bestuur

Het bestuur van Voedselbank Geldrop-Mierlo bestaat uit 5 leden. De samenstelling in 2020 bestond uit de volgende leden:

Voorzitter Marianne Hoevenaars (lid dagelijks bestuur)
Secretaris Chris van Tulden (lid dagelijks bestuur)
Penningmeester Frans Beks
Juridische zaken Rob Houtackers
Communicatie John van Veggel

In opzet wordt (tenminste) 4 keer per jaar vergaderd. Helaas bleek dit in het coronajaar niet haalbaar. Echter wel werd frequent telefonisch overleg gepleegd. Uit dit overleg werd een lijst van punten gegenereerd die na deze periode tot uitvoer zouden moeten worden ontwikkeld en tot uitvoering moeten worden gebracht. Enkele punten uit deze lijst:

 • aanvang en afwerking van de nieuwbouw en het daarbij realiseren van een omgeving die “winkelen” van de cliënten mogelijk maakt, waarbij speciaal gelet wordt bewustwording en beperkingen van koopgedrag 
 • contact leggen met de raadsleden en de diverse politieke partijen teneinde inzicht te verlenen in het werk van de VB,
 • contacten leggen met o.a. Kastanjehof en eventuele verenigingen die de belangen van ouderen behartigen teneinde verborgen armoede te bestrijden,
 • Overleg met collega instanties, zoals o.a. St. Leergeld, Budgetmaatje en Vluchtelingenwerk om te komen tot een constructieve samenwerking.

Financiën

Staat van baten en lasten 2020

BATEN

De giften en donaties vormen voor ons een belangrijke bron van inkomsten. Naast het verkrijgen van voedsel als gift/donatie, bestaat een deel van ons bestaan uit kosten welke gedekt worden door giften en donaties in geld.

LASTEN
De afschrijvingskosten betreffen afschrijvingen op verbouwingen, inventaris en vervoermiddelen. Dit ter gelijkmatige spreiding van deze kosten over de jaren heen. Huisvestingskosten betreffen kosten voor huur, GWL, ongediertebestrijding, onderhoud en schoonmaakkosten.
Onder de exploitatiekosten zijn verantwoord diverse kleine aanschaffingen.
Een belangrijke schakel in ons proces vormt de koelwagen. Deze kosten zijn verantwoord onder de autokosten. Hierdoor zijn wij in staat om de “koelketen” gesloten te houden. Dit betreffen kosten als brandstof, verzekering, onderhoud en wegenbelasting.
De verkoopkosten hebben met name betrekking op de bijdrage aan Voedselbank Brabant-Zeeland alsmede kosten voor representatie.
Onder de algemene kosten zijn opgenomen kosten voor verzekeringen, telefoon, internet en kostenvergoedingen voor gedane uitgaven. In 2020 heeft vervanging van de website plaatsgevonden, waardoor de kosten t.o.v. 2019 zijn afgenomen.
Tot slot hebben we nog de post rente- en bankkosten.

Het resultaat over 2020 bedraagt € 2.077 is toegevoegd aan het kapitaal.

De financiële jaarstukken 2020 zijn door het bestuur gecontroleerd en goed bevonden.

Geldrop 15 juni 2020

Onderbalk Voedselbank
Transparant