Jaarverslag 2019

Inleiding

Hierbij het verslag van het jaar 2019 van Stichting Voedselbank Geldrop-Mierlo (in dit verslag verder te omschrijven als VB). Per 31 december 2019 werden voedselpakketten verstrekt aan 60 huishoudenspersonen. Dit was een lichte stijging t.o.v. 2018.
De werkzaamheden op de diverse weekdagen maakte het mogelijk om op donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur tot een verantwoorde en evenwichtige uitdeling van de pakketten te komen.

Doelen 2019

De doelstelling van de VB is het verstrekken van voedselpakketten als noodhulp aan mensen in Geldrop, Mierlo en Heeze, die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen
Evenals de doelen in 2018 zijn de doelen voor 2019 als volgt te omschrijven:

• Cliënten doorverwijzen naar de diverse sociaal-maatschappelijke organisaties om zo snel mogelijk uit de voor hen moeilijke situatie te komen.
• Het op peil houden, dan wel verbeteren van de processen die de uitdeling op donderdagmiddag mogelijk maken.
• Het blijven deelnemen aan contacten in de informele zorg binnen Geldrop-Mierlo om zo externe partijen van onze doelstellingen te overtuigen (denk hierbij o.a. aan het Armoedeplatform   van de gemeente). Ook rondleidingen binnen het gebouw van de voedselbank behoort tot het bevorderen van onze contacten.
• Het op peil houden, dan wel verbeteren van onze relaties met de diverse toeleveranciers en begunstigers waardoor wij kunnen blijven beschikken over voldoende sponsoren.

Locatie

De VB is gevestigd aan de Industriepark 6 te Geldrop waar ook de uitgifte van de voedselpakketten plaats vindt. Deze locatie die sinds 2014 wordt gebruikt voldoet nog steeds, maar dreigt bij een toename van cliënten uit haar voegen te barsten.

Dank 

Dank uit te spreken, zonder een rangorde te suggereren, lijkt een onmogelijke opgave. Toch is er in dit dankwoord hiervan sprake, geprobeerd wordt elke hulp slechts te beoordelen als hulp aan diegene die, door welke omstandigheid dan ook, tijdelijk in de problemen zijn geraakt. Genoemd moet daarbij worden de leveranciers van de goederen. Denk hierbij aan de levensmiddelenbranche, diverse bakkerijen, tuinderijen en agrarische bedrijven, donateurs en alle inwoners van de gemeente Geldrop- Mierlo die de VB een warm hart toedragen.
Verder moeten genoemd worden de vrijwilligers zonder hun inzet zou de VB geen mogelijkheden hebben tot het uitvoeren haar taak. Als groep vrijwilligers apart mag genoemd worden het bestuur. Zij zijn continue beschikbaar voor het geven van adviezen en het uitvoeren van taken waar het dagelijks bestuur niet tot in staat is. Ook onze chauffeurs die elke week trouw hun ritten voltooien en daardoor meehelpen de voedseluitgifte op peil te houden moeten voorzien worden van die complimenten die voor iedereen in gelijke mate geldt
Verder is er een steeds beter contact met bewindvoerders, de afdeling schulphulp van de gemeente en vluchtelingenwerk en ook de samenwerking met Voedselbank Waalre loopt steeds beter. Verschillende afspraken zijn met hen gemaakt die steeds naar tevredenheid worden nageleefd.

Afbeelding1 VB

Beleid

Ondanks alle inspanningen die het bestuur zich getroost hebben zijn zij ervan overtuigd dat niet alle huishoudens die hiervoor in aanmerking komen gebruik maken van de voorzieningen die Voedselbank Geldrop-Mierlo te bieden heeft. Ook in 2020 zullen pogingen gedaan worden deze voorzieningen onder de aandacht te brengen van potentiële cliënten en doorverwijzende instanties.
In het kader van de landelijke Vereniging Voedselbanken Nederland wordt de aandacht gevraagd voor het vergroten van de bekendheid in de vorm van het project “onder de radar”.
Aanknopingspunten met de lokale praktijk lijken door dit project van niet te onderschatte waarde.
Een aantal aspecten uit het beleid dienen apart te worden genoemd:

• Communicatie
De VB heeft een eigen website waarop alle nieuws gepubliceerd zou moeten. Afspraken lopen om de website in 2020 in zijn geheel te vernieuwen.
• Voedselveiligheid
Binnen de VB wordt gewerkt steeds volgens de werkwijze die beschreven is in het “Handboek voedselveiligheid” gepubliceerd daar Voedselbanken Nederland.
• Houdbaarheidsdatum
Er is een streng toezicht op die producten die de houdbaarheidsdatum dreigen te gaan overschrijden. Cliënten worden attent gemaakt op diverse affiches die aangeven welke producten en hoelang overschrijding van de houdbaarheidsdatum aan deze producten geen afbreuk doet. Genoemde affiches hangen op opvallende plaatsen door het gebouw verspreid.

Cliënten

Het aantal zelfstandige en huishoudens die in 2019 een beroep deden op Voedselbank Geldrop-Mierlo onderging een stijging ten opzichte van 2018. Per 1 januari 2019 bedroeg dit aantal huishoudens 53 stuks, per 31 december 2019 hielp de VB 60 huishoudens.
Onderverdeeld in:
Gezinnen met of zonder kinderen, eenpersoonshuishouden met of zonder kinderen en vrijgezellen. Het deel vrijgezellen daarvan is becijferd op 40%. Het aantal kinderen dat via de ouder(s) door de voedselbank geholpen werd telde gemiddeld over het jaar genomen 75.

Managen van middelen

Wekelijks worden goederen met de koelwagen opgehaald bij het distributiecentrum in Eindhoven. Daarnaast zijn er vaste afspraken met leveranciers zoals eerder genoemd, die moeten worden opgehaald. De conditie van deze koelwagen is van dien aard dat er in de nabije toekomst naar een nieuwe wagen zal moeten worden uitgekeken.
Naast genoemd aanbod leveren ook winkel- en andere acties, gericht op de inwoners van Geldrop, voedsel op. Als extra mag worden gezien de winkelvoorraad van de AH vestiging in de Kruisstraat te Eindhoven die wegens verbouwing op zaterdag 7 december werd overgedragen aan onze voedselbank.
Namens de VB Geldrop-Mierlo is de voorzitter van de VB de spreekbuis naar de van de gemeente waarmee een uitstekende verstandhouding is opgebouwd.

De nieuwe ontvangst met een kopje koffie of thee in de hal waar de cliënten binnenkomen heeft geleid tot een betere en ontspanner sfeer. Tevens lijkt door de uitgifte van een volgnummer het op de “beurt” wachten minder lang te duren. E.e.a. lijkt ook de sociale communicatie tussen de cliënten onderling ten goede te komen.

De gemeente Geldrop stelde de kinderen in staat gratis gebruik te maken van diverse attracties. Restaurant “Het Herenhuis23” vulde dit aan met drinken en een snoepzak. In december werd door café “in de Gammele Geit” de kinderen van onze cliënten aangeboden gratis gebruik te mogen maken van de ijsbaan op het horecaplein te Geldrop. Van beide mogelijkheden werd enthousiast gebruik gemaakt. De Sinterklaas actie was wederom een groot succes. Dankzij de vele giften konden de ouders van alle kinderen tot 18 jaar een aantal cadeautjes uitkiezen.
Natuurlijk kon de kerstactie niet ontbreken. Deze actie mag gezien worden als de grootste actie van de voedselbank en is alleen mogelijk dank zij de intensieve inzet van vele vrijwilligers. In een aantal supermarkten in Geldrop, Mierlo en Heeze werd een grote hoeveelheid producten opgehaald om de wekelijkse pakketuitdeling juist met de kerstdagen tot een feestelijk pakket te promoveren. Ook op veel basisscholen werden lang houdbare producten ingezameld, alsmede door de diverse kerken die tijdens de kerst inzamelacties organiseerden. Niet onvermeld mag blijven dat de diverse kerken dit ook tijdens de paastijd doen. Van veel bedrijven en particulieren mochten wij ook het kerstpakket in ontvangst nemen. De uitdeling van de voedselpakketten omlijst door de kerstman in eigen persoon. Na uitdeling van het pakket werden de cliënten verrast op soep en broodjes. ’s Avonds werden de vrijwilligers onthaald op een etentje en een borrel. Al met al een erg geslaagde dag.

Afbeelding2 VB

Managen van processen

Voedselveiligheid

Vanuit voedselbanken Nederland worden alle voedselbanken begeleid in voedselveilig verwerken van hetgeen geleverd wordt aan de VB. Stichting Voedselbank Geldrop-Mierlo is er trots evenals in voorafgaande jaren in dit kader het Groen Certificaat hebben ontvangen.

 

Intake

Ter bescherming van zowel de cliënt, als wel die van de intaker, wordt het intakegesprek steeds met 2 personen gehouden. Dit gesprek vindt plaats op het Industriepark 6 te Geldrop. De maatstaven van dit gesprek zijn de regels vastgesteld door het landelijk bestuur. De intake heeft een zelfstandige bevoegdheid om besluiten rondom cliënten te nemen Zoals het helpen van diegene boven de norm zitten of cliënten schorsen wegens het herhaaldelijk niet nakomen van afspraken door de cliënt.
Naast het aantal mensen die vanwege hun omstandigheden aanspraak konden maken op een voedselpakket werden 16 mensen geweigerd. Een deel hiervan kwam de afspraak voor een intakegesprek niet na en liet ook niets meer van zich horen, een kleiner ander deel voldeed niet aan de voorwaarden.

 

Verpakken en ompakken

Indien nodig proportioneert de VB grootverpakkingen, echter geen vers vlees, vis, kip e.d. De VB verpakt zelf ook geen verse vleeswaren. Ontvangen verpakte vleesproducten worden uitgedeeld door een team dat per cliënt bekijkt hoe de grote en de samenstelling van dit gezin is.

Afbeelding3 VB

Afval en schoonmaak

Afval wordt gescheiden en na elke uitdeling aangeboden aan de milieustraat. Dit geldt tevens voor producten die wegens ontdooiing ongeschikt zijn geworden. Dit geldt b.v. voor vlees, brood, groente en fruit.

Wekelijks wordt het pand door de vrijwilligers geveegd en gestofzuigd. Daarna wordt de gehele ruimte met een reinigingsmachine gereinigd.

Vrijwilligers

De VB kan gedurende het hele jaar een beroep doen op een groot aantal vrijwilligers. Onze dank gaat uit naar al deze vrijwillig(st)ers, die vaak onder moeilijke omstandigheden en vreemde tijden zich hebben ingespannen om onze cliënten wekelijks te voorzien van een goed gevuld voedselpakket.
Daarnaast, en zeker niet bedoeld als op de tweede plaats, alle winkeliers, organisaties en particulieren die met giften, groot of klein, ons werk hebben ondersteund.
Wij hopen op ieders steun ook in 2020 te mogen blijven rekenen.

Bestuur

Het bestuur van Voedselbank Geldrop-Mierlo bestaat uit 5 leden. De
samenstelling is als volgt:

Voorzitter: Marianne Hoevenaars
Secretaris: Chris van Tulden
Pennngmeester: Frans Beks
Juridische zaken: Rob Houtackers
Communicatie: John van Veggel

In opzet wordt 1 keer per maand vergaderd. Diverse leden van het bestuur bezoeken eveneens consequent de vergaderingen van Voedselbanken Nederland en de regio.
Het informele dagelijks bestuur wordt gevormd door de 2 bestuursleden die op de uitdeeldagen aanwezig zijn. De Voorzitter en de secretaris. Indien nodig kan direct een beroep op een van de andere bestuursleden gedaan worden.

Financiën

De financiële jaarstukken 2019 zijn door het bestuur gecontroleerd en goed bevonden.

Afbeelding1

Staat van baten en asten 2019

 

Schermafbeelding 2021 03 09 om 22.08.03

Toelichting bij de staat van baten en lasten 2019

 

BATEN

De giften en donaties vormen voor ons een belangrijke bron van inkomsten. Naast het verkrijgen van voedsel als gift/donatie, bestaat een deel van ons bestaan uit kosten welke gedekt worden door giften en donaties in geld.

 

LASTEN

De afschrijvingskosten betreffen afschrijvingen op verbouwingen, inventaris en vervoermiddelen. Dit ter gelijkmatige spreiding van deze kosten over de jaren heen.
Huisvestingskosten betreffen kosten voor huur, GWL, ongediertebestrijding, onderhoud en schoonmaakkosten.
Onder de exploitatiekosten zijn verantwoord diverse kleine aanschaffingen.
Een belangrijke schakel in ons proces vormt de koelwagen. Deze kosten zijn verantwoord onder de autokosten. Hierdoor zijn wij in staat om de “koelketen” gesloten te houden. Dit betreffen kosten als brandstof, verzekering, onderhoud en wegenbelasting. In 2019 zijn wij geconfronteerd met extra onderhoudskosten voor de auto. Dit heeft geleid tot een verdubbeling van de autokosten in 2019.
De verkoopkosten hebben met name betrekking op de bijdrage aan Voedselbank Brabant-Zeeland alsmede kosten voor representatie.
Onder de algemene kosten zijn opgenomen kosten voor verzekeringen, telefoon, internet en kostenvergoedingen voor gedane uitgaven. In 2019 heeft vervanging van de website plaatsgevonden, waardoor de kosten t.o.v. 2018 zijn toegenomen.
Tot slot hebben we nog de post rente- en bankkosten.

Het resultaat over 2019 bedraagt negatief € 4.778 is in mindering gebracht op het kapitaal.

Geldrop 31 maart 2020