Giften

Uw gift is hun brood!

Giften financieel
Met uw donatie kan de Voedselbank mensen helpen die afhankelijk zijn van een voedselpakket. Uw gift is van harte welkom. U kunt onze stichting ondersteunen door een bijdrage te leveren in de noodzakelijke kosten, zoals huisvesting, transport, voedsel, administratie, etc.

Wij zijn blij met zowel eenmalige giften als periodieke donaties. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Giften kunt u overmaken op IBAN-bankrekeningnummer NL66 RABO 0142787620 t.n.v. Voedselbank Geldrop-Mierlo.

Giften in natura
Het draait bij de Voedselbank om levensmiddelen. Hoe meer er binnenkomt, hoe beter wij kunnen helpen.

Wilt u voedsel doneren? Stuur dan een e-mail aan: secretariaat@voedselbank-geldrop-mierlo.nl

Verklaring doorstroom geleverde goederen

De Stichting verbindt zich ertoe:

1. Geen levensmiddelen, welke zij via leveranciers heeft ontvangen, ondeugdelijk op te slaan;
2. Ontvangen levensmiddelen niet met een commercieel oogmerk te gebruiken en slechts gratis aan derden te leveren die aan de door de Stichting opgestelde criteria voldoen;
3. Zich te onthouden van elk gebruik van levensmiddelen dat niet strookt met de doelstelling (bijvoorbeeld levering aan niet-begunstigden);
4. Zich te onthouden van elke handeling welke de goede naam en faam van leveranciers al dan niet rechtstreeks zou kunnen schaden;
5. De stichting verbindt zich er toe te vermijden dat de ontvangen levensmiddelen (wederom) in het commerciële kanaal terecht komen.

Fiscaal voordeel

Uw giften aan de Voedselbank kunnen tot fiscaal voordeel leiden.

Stichting Voedselbank Geldrop-Mierlo heeft een ANBI-verklaring van de Belastingdienst.

Klik hier voor meer informatie over onze ANBI-gegevens.