ANBI-gegevens

Naam
Stichting Voedselbank Geldrop-Mierlo

RSIN-nummer
819133346

Post- en bezoekadres
Industriepark 6
5663 PG Geldrop

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Marjan van Hirtum
Secretaris: Chris Geerts
Penningmeester: Frans Beks
Bestuurslid: Marianne Hoevenaars

Beloningsbeleid
Geen van de vrijwilligers, inclusief de bestuursleden, ontvangt enige vergoeding. Enkel onkosten kunnen gedeclareerd worden; het gaat hierbij met name om reiskosten die volgens fiscale regels worden vergoed.

Doelstelling
Klik hier.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten/financiële verantwoording
Klik hier voor de jaarverslagen van 2013 en 2014, waarin tevens de financiële verantwoording over het betreffende jaar is opgenomen.

Beleidsplan
Stichting Voedselbank Geldrop-Mierlo is een vrijwilligersorganisatie die vanuit een grote betrokkenheid gratis voedselpakketten verstrekt aan mensen die dit letterlijk “broodnodig” hebben. Op regionaal niveau wordt samengewerkt met voedselbanken in de cluster Eindhoven en ook op landelijk niveau met de Verg. Voedselbank Nederland. Landelijk worden de grote supermarktketens benaderd via de Verg. Voedselbanken Nederland. Via de distributiecentra van de voedselbanken wordt een verdeling bewerkstelligd welke ertoe leidt dat de clusters bevoorraad worden. Vanuit de cluster Eindhoven betrekken wij het voedsel. Tevens worden er plaatselijk allerlei acties, zowel richting publiek als via ondernemers, bedacht om tot een volwaardig pakket te komen.

Het uiteindelijk doel is en blijft wekelijks de voedselbankcliënten te verwelkomen in een “warm” gezelschap van vrijwilligers die gedurende de gehele week zich inzetten om de geschonken producten te verdelen tot een volwaardig voedselpakket. Wij kunnen dit realiseren door het uitzetten van lijnen naar gemeenten, bedrijven, particulieren, maatschappelijke- en goede doelen organisaties welke ons op allerlei manieren ten dienste kunnen zijn.